Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-68 от 11.02.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ ІV и УПИ V част от кв.23 по плана на с.Граничар, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
14.02.2019г.