Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-58 от 13.02.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ VІІ и УПИ ХVІІ, кв.43 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

14.02.2018 г.