Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-496 от 27.09.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИ II, III,IV, V,VI,VII,УПИ Х, ХVII, УПИ ХVIII и УПИ ХIX в кв.8 по регулационния план на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

23.11.2021г.