Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-414 от 23.08.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПР в обхват УПИ IV-162 в кв.32, обособяват се нови УПИ ХII-162, УПИ ХIII-162 и УПИ ХIV-162 в кв.32 по плана на с.Тюленово община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич