Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-419 от 23.08.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ХII и УПИ VIII кв.20, обособяват се нови УПИ ХV-440, УПИ ХVI-441 и УПИ ХVII-442 в кв.20 по плана на с.Ваклино, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич