Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-420 от 23.08.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ в обхват УПИ V-197, кв.24 обособяват се два нови УПИ VIII-445 и УПИ VII-444 в кв.24 по плана на с.Ваклино, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич