Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-152 от 12.04.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІІ, ХІІІ и УПИ ХІV в кв.18 по плана на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич