Общинска администрация Шабла на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод 20 KV и подземен външен водопровод свързващ ПИ 24102.503.186 в землище с.Дуранкулак, община Шабла с определено трасе:

– имот с идентификатор 24102.13.457 по КККР на с. Дуранкулак – (с начин на трайно ползване – местен път)- общинска публична собственост;

– имот с идентификатор 24102.503.185 по КККР на с.Дуранкулак (второстепенна улица)

Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и архитектура” при Община Шабла и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до Общинска администрация Шабла.

Обнародвано в Държавен вестник бр. 98 от 17.11.2020 г.

PP_Voda_Durankulak_new