Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване /изменение/ за УПИ ІV,V, VІ- 39 , кв.87 по плана на гр. Шабла, община Шабла. Подробният устройствен план може да бъде разгледан на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/, стая 105