На основание чл.128 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла обявява, че със заповед № РД-04-105/02.04.2018 год. на кмета на община Шабла е разрешено изработване проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ I и УПИ II в кв.12 по плана на с. Ваклино, община Шабла. В 14 дневен срок от обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта за изменение на ПУП.

02.04.2018 год.