Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация / за УПИ ХІ, ХІІ, и ХІІІ и ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ-225 и УПИ ХХХ-225 от квартал 10, по плана на с.Езерец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

22.08.2018г.

Важи до 6.09.2018г.

Съобщил: Й.Варналиева-гл.спец. ЗУТ в ОбА Шабла