Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване в обхват УПИ ХІІ, ХІІІ и ХІV, кв.4 по плана на с.Крапец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105