Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПР /Подробен устройствен план-план за регулация / за УПИ ІV, кв.11 по плана на с.Ваклино, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105