Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППРЗ/Подробен устройствен план-план промяна на регулация и застрояване/ за УПИ ХVІІ и VІІ-603, част от кв.43 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла