Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК  и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-193 от 20.05.2020 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за УПИ ХII,ХII в  кв.12 по регулационния план  на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

 

21.05.2020г.