Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ­ ХVII и УПИ XХIII  кв.14  по регулационния план  на с.Езерец, община Шабла

В  едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1