Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване / изменение на плана за регулация на част от кв.28 в обхват УПИ І, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ХІ, УПИХІІ и УПИ ХІІІ по плана на с.Тюленово, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла