Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне /  на  УПИ VІІІ и УПИ ІХ  от кв.82 по плана на гр.Шабла, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.