На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла обявява, че с Решение № 503 от 30.01.2019 год. на Общински съвет Шабла разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР състоящо се в промяна местоположението на част от улична отсечка между квартал 4 и квартал 5 и изменения в обхват УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII в кв.4 и УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ IX, УПИ X, УПИ ХI, УПИ XII и УПИ XIII в кв.5 по плана на с.Стаевци, община Шабла