На основание параграф 4 ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 и 2 от АПК Ви съобщаваме, че със заповед № РД-04-188/22.05.2017 г. на кмета на Община Шабла е одобрен ПУП /Подробен устройствен план/ за УПИ VIII-40 и XIX-549,565, част от кв.6 по плана на с.Крапец, община Шабла.

В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич.

25.05.2017 г.

Валидно до 09.06.2017 г.