Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ -план за регулация и застроявяне / за УПИ¬ ХIII, кв.8 по плана на с.Езерец, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1