Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Подробен устройствен план /ПУП-ППРЗ /план за промяна на регулация и застрояване/ за УПИ І-377 в кв.128 по плана на гр.Шабла, общ.Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1