На основание Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на  дезинфекции, дезинсекции и дератизации  и предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ – Добрич, община Шабла уведомява:

1. На 28 и 29 юни 2022 г. от 19.30 часа до 01.00 ч. на следващия ден ще се извършат имагоцидни обработки срещу комари в гр. Шабла, с. Тюленово, с. Дуранкулак, с. Крапец, с. Езерец и с. Ваклино. Ще се прилага топъл аерозол на препарата Цитрол 10/4 УЛВ, като пръскането ще се извърши с техника, която образува дим.
2. В случай на лоша метеорологична обстановка и превалявания, обработките ще се проведат на 30 юни и 1 юли 2022 г. от 19.30 часа до 01.00 ч. на следващия ден.
3. Подлежащите на третиране площи са разпределени както следва: гр. Шабла – 2000 дка, СО „Кария” – 50 дка, СО „Къмпинг Добруджа” – 250 дка, с. Тюленово – 400 дка, с. Дуранкулак – 700 дка, къмпинг „Космос”, с. Дуранкулак – 100 дка, с. Крапец – 550 дка,  с. Езерец – 500 дка, с. Ваклино – 450 дка.
4. Продуктът е включени в Списъка на разрешените за употреба и предлагане на пазара биоциди, с издадено от Министерството на здравеопазването Разрешително № 0292-2/ 29.09.2016 година.
5. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор «Дезинфекционна станция БГ» ООД.
6. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работни площадки, намиращи се в посочените по-горе населени места.