На основание  чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот 72179.19.4 по КККР на с. Твърдица, община Шабла, област Добрич  с възложител: ЗП И. Баналиев.

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.07.2020 г.

Публикувано на 29.07.2020 г.

Уведомление