На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборазвъждане, спортен риболов, отдих, в ПИ 24102.37.198 и 24102.38.197, изграждане на два тръбни кладенеца в ПИ 24102.37.188 и 24102.38.102 и водовземане от Дуранкулашко езеро“, с Възложител: „Кария Фиш Трейдинг“ ООД.
Уведомлението е предоставено на обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.11.2019 г.
Публикувано на 21.11.2019 г.

Уведомление