На основание  чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на подпорни стени и сондажен кладенец за питейни нужди“ в поземлен имот № 10032.10.22, по плана на с. Ваклино, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител ФОНДАЦИЯ „ДОБРУДЖА – ПРИРОДА И ХОРА“, гр. Генерал Тошево.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, obshtina@ob-shabla.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.07.2019 г.
Публикувано на 02.07.2019 г.

Уведомление