Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-592 от 17.11.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация за УПИ I-57, УПИ II-57, УПИ III-57 УПИ IV-57, УПИ V-56, УПИVI-56, УПИVII-57,УПИVIII-5, УПИIX-56, УПИX-55, УПИXI-57 УПИ XII-57 и УПИXIV-56 част от квартал 7 по плана на с.Черноморци, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.