Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Изменение на ПУП-ППР /Подробен устройствен план – план за промяна на регулация/ за УПИ IX, УПИ XVI и УПИ XVII и ПЗ /план за застрояване/ на новообразуваните УПИ УПИ IX и УПИ XIV от кв. 17, по регулационния план на с. Тюленово, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.