Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ за УПИ VII и УПИ VIII от квартал 35, по регулационния план на с. Дуранкулак, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, техническа служба стая 105, ет.1.