Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ  Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация на УПИ Va  и УПИ ХV от квартал 18 и квартал 36 и план за застроявяне  за УПИ ХV, УПИ ХVI, УПИ ХVII и  УПИ ХVIII  в кв.18 по регулационния план  на с.Крапец, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1