Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план – план за промяна на регулация за квартали 34, 35 и 36 по регулационния план на с.Тюленово, община Шабла
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105