Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
. Проект на ПУП-ППР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за ПИ 27108.46.197 и /ПЗ/ план за застрояване на новообразуваните УПИ в квартал 10, по регулационния план на с.Езерец, община Шабла .Промяна на регулацията предвижда образуване на пет нови УПИ отредени за ПИ 27108.46.197
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1
22.06.202

ПУП