Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Изменение на ПУП-ППР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ I, УПИ II от квартал 107, и /ПЗ/план за застрояване на УПИ I, УПИ II по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла Промяна на дворишно регулационна линия между УПИ, уличните регулационни линий се запазват.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

22.06.2022г.

ПУП