Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация на УПИ III, УПИ Х, УПИ ХI, УПИ ХII, УПИ ХIII и УПИ ХV от квартал 43 и план за застроявяне / за УПИ Х-919,1021,1024   кв.43 по регулационния план  на гр.Шабла, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1