Общинска администрация гр.Шабла  на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация/ -промяна за УПИ II ,УПИ III,УПИ IV,УПИ V ,УПИ VI, УПИ VII , УПИ Х и УПИ Х VII  УПИ XVIII, УПИ XIX и ПЗ /план застрояване/ УПИ  II и IVот квартал 8, по регулационния план  на с.Тюленово, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1