Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация/ за УПИ XI, УПИ ХII, УПИ ХIII и УПИ ХIV от квартал 137, по регулационния план  на гр.Шабла, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1