Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация  / за УПИ I, УПИ ХVIII и ул.“Единадесета“ о.т.26 до о.т.34 и план за застрояване/ПЗ/ на новообразуваните УПИ  I-375, УПИ  ХVIII-376, УПИ  XXI-377 и  XXII-378 в кв.12 по регулационния план  на с.Езерец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1