Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица за изработено изменение на ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ за УПИ I, УПИ VX в квартал 8 и /ПЗ/ план за застрояване на новообразувания УПИ I по регулационния план на с. Дуранкулак, община Шабла Обединяване на УПИ I, УПИ VX в нов УПИ I за жилищно строителство.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1.

04.07.2024 г.