Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП: ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ ХII и УПИ ХIII, кв.12 по регулационния план  на с.Тюленово, община Шабла.

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.