Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация/ за УПИ VI, УПИ VII , УПИ VIII , УПИ IХ и УПИ Х  и ПЗ /план застрояване/ УПИ  Х-500, от квартал 9, по регулационния план  на с.Езерец, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1