Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:

ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ II-175  кв.21 по регулационния план  на с.Дуранкулак, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Обявено на 19.06.2020г.
Важи до 6.07.2020г.