Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация и застроявяне / за УПИ­ 1Х, и УПИ Х от  кв.2 по регулационния план  на  с.Езерец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

9.10.2020г.

Гр.Шабла