Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Подробен устройствен план /ППР/-план за промяна на регулация с възложител община Шабла за кв.37, кв.38 по плана на с. Крапец, общ. Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1