Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица, че е изработен Проект за изменение на ПУП-ПЗ -план за регулация и застроявяне / за УПИ­ VIII и ХI, кв.8 по плана на с.Езерец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1