Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), че е издадена Заповед на кмета на община Шабла № РД-04-548/04.11.2019 г., с която се одобрява подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-173 и УПИ ІХ в кв.21, по регулационния план на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването, на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за устройството на територията.

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), че е издадена Заповед на кмета на община Шабла № РД-04-520/23.10.2019 г., с която се одобрява подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, ІІ, ІІІ, ХVІІ, ХVІІІ и ХVІІІа в кв.24, по регулационния план на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването, на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за устройството на територията.