На 6 юни 2018 г., в сградата на Зелен Образователен Център гр. Шабла, се проведе втора съвместна работна среща между представители на община Шабла и град Хършова, РРумъния, в изпълнение на проект: “BORDERLESS HEALTH THROUGH SPORT AND COOPERATION – UNITED IN THE BATTLE AGAINST DISEASES / БЕЗГРАНИЧНО ЗДРАВЕ ЧРЕЗ СПОРТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО – ОБЕДИНЕНИ В БИТКАТА СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА”, № 16.5.2.063, финансиран по Договор за БФП № 47404/03.04.2017г., по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България.

Срещата бе свързана с проведеното изследване върху причините за физическа пасивност сред населението и за отрицателния й ефект върху здравето на жителите на община Шабла и град Хършова. Тя имаше за цел анализ на данните, получени от въпросниците за идентифициране на общите и специфичните причини, които определят физическата пасивност.

В резултат на проведеното проучване ще бъде изготвен съвместен план за действие за борба с физическата пасивност за подобряване на човешкото здраве в трансграничния регион Шабла-Хършова, който ще бъде дискутиран на публичния дебат, предвиден по проекта.