Уважаеми съграждани, в изпълнение на чл. 37, ал. 1 и ал 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност , приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г. , обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г. , изм. и доп. ДВ, бр.65 от 06.08.2021 г. и изм. ДВ, бр.47 от 2022 г., Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението ще тества чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и 19 функционалните възможности на сиренните системи на 01.04.2024 г. от 11:00 ч. на територията на община Шабла. Молим гражданите на община Шабла да запазят самообладание и недопускат паника по време на тренировката.