В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на Европейския съюз, Община Шабла започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Със Заповед на Кмета на община Шабла № РД-04-77/09.02.2021г. е определена Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. Заповедта можете да видите в раздел – Заповеди на кмета на общината.

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Шабла за периода 2021-2027 г., може да изпращате на следните е-мейли:

[email protected] ; [email protected]

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета която ще намерите на следният интернет адрес: https://forms.gle/RS9d2HPLnV96fMrq6