Община Шабла започна изпълнението на проект „Топъл обяд в община Шабла“ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд “ за най-нуждаещите се лица от Община Шабла по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс

На 22.12.2022 година бе подписан административен договор№ BG05SFPR003-1.001-0146-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в община Шабла на обща стойност на проекта 34 473,60 лв. Предоставянето на услугата стартира на 05.01.2023 година. Същата ще се предоставя до 30.04.2025 година, с изключение на летните месеци като за съответната година са разделени на два периода от (януари- април и октомври – декември. Договорът се финансира по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд “ за най-нуждаещите се лица от Община Шабла по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс. Проекта цели да подпомогнат най-нуждаещите лица, на които да бъде предоставен топъл обяд и съпътстващи мерки. Съгласно Наредба РД-06-53/17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Основни целеви групи са: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Общият броят потребители по проекта е 25 лица от целевите групи.