Сдружение „Морски клуб Портус Кариа“ е създадено на 01.02.2013г. след   провеждането на Учредително събрание. Регистрирано е от Добрички окръжен съд с Решение №15/11.02.2013г. по фирмено дело №8/2013 г. Вписано е в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието под № 20130313011 с Удостоверение №011/13.03.2013 г. Седалището на Сдружението е на адрес: гр. Шабла  ул. „Добруджа” 3, вх. Б, ап. 3.

Основната дейност на Сдружение „Морски клуб Портус Кариа“, според приетите Правила и ред за осъществяване на дейността на Сдружението, включва: осигуряване на възможност за упражняване на морски дейности на своите членове, според интересите им; осигуряване на възможност за изява на своите членове в състезания по подводни и други морски спортове; провеждане на курсове семинари, тренировъчни сборове и други изяви, свързани с морето; популяризиране на културните и спортните постижения в сферата на морското дело чрез средствата за масово осведомяване и собствени печатни и други медийни изяви; осъществяване на необходимите контакти с международни, държавни, общински и други институции и ведомства; обучаване и приобщаване към морската идея на деца и юноши, като възпитава у тях уважение и загриженост към природата, морето и екологичното равновесие; спомагане за устойчивото развитие на туризма в Североизточния черноморски район; организиране на школи и курсове по морски дейности за усъвършенстване на познанията и квалификацията на своите членове; разработване на ефективни програми за реконструкция и модернизация на материално-техническата база.

Участия в състезания по подводен риболов от годишния спортен календар на БФПС.

– ТУРНИРИ ЗА КУПА „БЪЛГАРИЯ“

Организатор на I-ия кръг за купа „Шабла” съвместно с Община Шабла.

– ОТВОРЕНИ ТУРНИРИ

РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ НА БФПС

– 48 РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ НА БФПС, гр. Царево 03-06.09.2016 г.

Морски клуб „Портус Кариа“ участва на 48-то Републиканско първенство в гр. Царево с два отбора от по 4-ма състезатели, което се случва за първи път в историята на подводния риболов в Шабла.В първия отбор „Портус Кариа – I“ бяха включени четиримата най-успешни състезатели на клуба за сезона от турнирите за купа  „България“ – Александър Кръстев, Пламен Леонтиев, Димитър Дражев и капитана Венцислав Георгиев. Във втория отбор взеха участие Нелко Йорданов, Петър Колев, Йовчо Николов и капитан Димитър Франгов. Резервен състезател беше Константин Иванов от Варна, който взе участие във втория състезателен ден на мястото на Петър Колев от „Портус Кариа – II“.

– ЧЛЕНСТВО В МИГ „ШАБЛА-КАВАРНА“

На заседание на УС от 14.03.2016 г. беше взето решение Сдружението да се присъедини като член към МИГ „Шабла-Каварна“ с цел да съдейства максимално в изработването на Стратегия, с която организацията да кандидатсва  за финансиране по Европейски фондове. На Общо събрание на МИГ-а, Сдружението беше прието като пълноправен член. Председателят Димитър Франгов участва дейно във всички събрания и информационни срещи на МИГ „Шабла-Каварна“.

– ЧЛЕНСТВО В МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“

На заседание на УС от 09.12.2016 г. беше взето решение Сдружението да се присъедини като член към МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ с цел да съдейства максимално в изработването на Стратегия, с която организацията да кандидатсва  за финансиране по Европейски фондове. На Общо събрание на МИРГ-а, проведено на 12.12.2016 г. Сдружението беше прието като пълноправен член, а Председателят Димитър Франгов беше избран за член на Конторлния съвет на организацията.

Председател на УС – Димитър Франгов